Deze winkel maakt gebruik van cookies en andere technologieën, zodat we uw ervaring op onze sites kunnen verbeteren.

Internetbedrijf sinds 2013 (KVK 59144246 - Den Haag), in 1980 begonnen als Paradise Software - Nieuwkoop.

logo BITcv L & B logo    

Garantie & Klachten

.

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klik hier voor de uitgebreide Garantiebepalingen.

Voor aanvullende informatie over diverse voorkomende incidenten klikt u op Retour- en Teruggavebeleid.

.

Uw bestelling wordt beschadigd afgeleverd (door de pakketbezorger)

Sporadisch komt het voor dat de transportdienst het pakket beschadigd aanlevert.

U dient bij zichtbare (zware) beschadiging, waarbij u vermoedt of ziet dat de inhoud van het pakket ook is beschadigd, de ontvangst te weigeren.

De bezorger van het pakket dient een schadeformulier in te vullen en een copie ervan getekend aan u te overhandigen.

(de naam van de transporteur en de bestelcode dient duidelijk leesbaar te zijn).

Maak tevens een foto van het beschadigde pakket.

U dient binnen 2 dagen na de incidentdatum dit aan ons te melden. 

Stuur deze 3 documenten óók als bijlage van een mailbericht naar lookandbuy@bitgcv.eu:

1) een copie van de bestelbevestiging of factuur

2) een copie van het eerder genoemde schadeformulier.

3) een foto van het beschadigde pakket.

Met dit formulier kunnen wij een schadeclaim indienen bij de transporteur, na goedkeuring van de door u bij ons ingediende schademelding, storten wij u het aankoopbedrag inclusief verzendkosten terug.

Vermeld duidelijk uw naam en bankrekeningnummer waarnaar wij uw aankoopsom kunnen terugbetalen.

LET OP:

Buiten de genoemde reclamatietermijn van 2 dagen en/of zonder het tonen van de 3 genoemde documenten kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

.

Wat gebeurt er als u als koper/ ontvanger een bestelling niet kan ontvangen of weigert te ontvangen?

Als een bestelling niet is opgehaald door de ontvanger of de ontvangst ervan wordt geweigerd, dan wordt het teruggestuurd naar ons magazijn. Zodra het is ontvangen in ons magazijn, wordt het automatisch afgehandeld door ons aftersalesafdeling en afronding wordt dan doorgegeven aan de administratieafdeling voor het verwerken van de betaling.
De verzending van het pakket en de terugkeer naar het magazijn brengen transportkosten met zich mee, waarvoor het bedrijf of de persoon die de bestelling heeft geplaatst moet betalen. Als gevolg hiervan, ontvangt u een terugbetaling van de bestelling min de dubbele leveringskosten.
Houd in gedachten dat het afhandelingsproces enkele weken kan duren.

.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening en/of één of meerdere producten, zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven. Dit kan door te mailen naar info@lookandbuy-europe.shop. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

In de Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel Waarborg zijn de volgende twee artikelen opgenomen:

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd. 

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 

keyboard_arrow_up